Envida ledenonderzoek

Is er in het ledenbestand van Envida een voedingsbodem voor omvorming naar een community, gericht op actieve onderlinge ondersteuning? Met deze vraag in het achterhoofd voerde RenM|Matrix een ledenonderzoek uit, met als doel het meten van bekendheid met en behoefte aan hulpmiddelen, servicediensten, cursussen en kortingsacties.

Ledenonderzoek EnvidaEnvida is een zorgorganisatie in Maastricht en het Heuvelland met thuiszorg, diverse verzorgings- en verpleeghuizen en de ledenorganisatie Service van Envida. Service van Envida heeft een breed scala diensten. Het aanbod gaat van hulpmiddelen (bijvoorbeeld bij het lopen), via servicediensten (bijvoorbeeld maaltijden aan huis), cursussen (bijvoorbeeld bewegen voor mensen met chronische klachten), tot speciale kortingsacties. De leden van Service van Envida krijgen, op basis van hun lidmaatschap, een standaard korting op het gebruik van dit aanbod.

Tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in de zorg, waarin langer zelfstandig thuis wonen en wijkgerichte aanpak centraal staan, is Service van Envida zich aan het heroriënteren op de rol van haar ledenorganisatie en het aanbod dat daarbij past. In die context zou de ledenorganisatie bijvoorbeeld meer het karakter van een community kunnen krijgen. Om te kunnen beoordelen of dat zinvol, resp. mogelijk is, wil Envida weten of haar leden bereid zijn tot participatie en zo ja, aan welke activiteiten en onder welke condities.

Hoewel de hiervoor genoemde ontwikkeling (van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving) nog pas kort aan de gang is, resp. van overheidswege gepropageerd wordt, blijkt uit het ledenonderzoek dat nu al veel leden openstaan voor activiteiten die in een community georganiseerd kunnen worden. De animo is het grootst voor het in contact brengen van mensen die elkaar kunnen/willen ondersteunen bij klussen in en om het huis (bijvoorbeeld boodschappen doen, tuinonderhoud en bereiden van maaltijden). Mede naar aanleiding hiervan beraadt Envida zich nu op haar strategie.

Meer informatie over ledenonderzoek of over het meten van wensen en behoeften van andere klantgroepen, vindt u op onze pagina klantenonderzoek.