RIActiesessies, een voorbeeld van co-creatie

Nadat de resultaten van een onderzoek bekend zijn rijst altijd de vraag: En wat nu? Om daar snel effectieve stappen in te kunnen zetten heeft RenM|Matrix een methode van co-creatie ontwikkeld: de RIActiesessie.

Hoe werkt deze vorm van co-creatie?

Een RIActiesessie is een unieke door RenM Matrix ontwikkelde methodiek waarin vertegenwoordigers van uw organisatie en het onderzoeksteam van RenM|Matrix de verkregen Resultaten Interpreteren en Actiepunten opstellen. Het is een vorm van co-creatie binnen uw eigen organisatie. Een aanpak die tot versnelling van besluitvorming leidt.

Er vindt een sessie plaats van maximaal een dagdeel waarbij de onderzoeksresultaten (en eventueel andere inzichten) onderwerp van gesprek zijn tussen de onderzoekers van RenM|Matrix en relevante vertegenwoordigers van uw organisatie die betrokken zijn bij het onderzochte thema (bijv. een nieuw product of dienst, de interne communicatie of de medewerkersbetrokkenheid). Belangrijkste doelstelling van deze sessie is te komen tot een gezamenlijke interpretatie van de resultaten en die in co-creatie te vertalen in concrete proposities. De werkwijze is globaal als volgt: RenM|Matrix geeft een presentatie van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en benoemt de actiepunten die in aanmerking komen om verder uitgewerkt te worden. Afhankelijk van het aantal deelnemers en onderwerpen kunnen actiepunten worden opgedeeld in subgroepen. Zo wordt in nauw overleg met de betrokkenen van uw organisatie een zo concreet mogelijke lijst opgesteld van proposities.

Die lijst van proposities kan dan direct worden doorgezet voor besluitvorming in het directie- of managementteam. Ook is het mogelijk die proposities gelijk te testen bij de doelgroepen (b.v. klanten, prospects, medewerkers).

Om ook die test effectief en efficiënt te laten verlopen heeft RenM Matrix een andere innovatieve methode van co-creatie ontwikkeld: de Arenasessie.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Algemeen directeur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

Wenst u meer informatie?
Neem contact op met onze specialist co-creatie.

afspraak