Marktpotentieel onderzoek

Marktpotentieel onderzoek of haalbaarheidsonderzoek gaat over het in kaart brengen van potentiële markten en het peilen van de behoefte aan concrete producten, diensten of ideeën. RenM|Matrix zet deze vorm van behoefteonderzoek o.a. in voor het berekenen van het bezoekerspotentieel van winkelcentra, pretparken, musea, tentoonstellingen, festivals en andere evenementen of toeristische attracties.

Marktpotentieel onderzoekWaar publieksonderzoek c.q. bezoekersonderzoek m.n. inzicht geeft in beleving en waardering en gericht is op het aantrekken en binden van bezoekers, geeft marktpotentieel onderzoek aanbieders van locatiegebonden producten en diensten (ondernemersverenigingen in winkelcentra, exploitanten van toeristische attracties, musea, openbaar vervoersbedrijven e.a.) inzicht in de mate waarin de bevolking georiënteerd is op de plaats waar zij gevestigd zijn. In het geval van nieuwe of vernieuwde producten/diensten wordt een beeld gegeven van hoeveel (extra) bezoekers een geplande innovatie kan trekken.

Aanpak marktpotentieel onderzoek

Onderzoek naar marktpotentieel begint met een zo concreet mogelijke beschrijving van het aanbod, in dit geval de locatie (Waar ligt het? Hoe staat het met de bereikbaarheid? Wat is er te koop, te beleven? Hoe ziet het eruit?). Doorslaggevend hierin is de afbakening van de relevante bevolking/ rekruteringsgebied (een winkelcentrum heeft vaak een lokale of regionale functie, terwijl sommige toeristische attracties en musea een veel groter rekruteringsgebied hebben).

In een vragenlijst voor onderzoek naar bezoekerspotentieel of reizigerspotentieel komen de volgende inhoudselementen aan de orde:

  • bekendheid met de locatie, resp. het aanbod;
  • (gepercipieerde) aantrekkelijkheid;
  • bezoekdoelen en bezoekfrequentie;
  • (gemiddelde) besteding per bezoek;
  • verwachte voor- en nadelen van nieuw of vernieuwd aanbod;
  • effecten op oriëntatie (bezoek, bestedingen/gebruik).

De methode van dataverzameling is afhankelijk van doelgroep en vraagstelling. In het geval onderzoek naar oriëntatie en marktpotentieel adviseren wij kwantitatief onderzoek met grote steekproeven, zodat een nauwkeurige voorspelling kan worden gedaan.

Marktpotentieel onderzoek helpt winkelcentra, pretparken, musea en andere aanbieders van evenementen of toeristische attracties om zichzelf effectiever te positioneren. Daarnaast verschaft het inzicht in het effect van geplande aanpassingen/vernieuwingen op aantallen bezoekers, reizigers, kopers etc.

uw contactpersoon

Max Cramwinckel

Onderzoeksdirecteur

Tel: 043-3508000

m.cramwinckel@renmmatrix.nl

 

Wenst u meer informatie over het meten van klantenpotentieel? Neem dan contact op met onze specialist marktpotentieel onderzoek.

afspraak