Leren en ontwikkelen: juist nu!

Een van de pijlers voor betrokken medewerkers zijn de opleidings- en ontwikkelmogelijkheden die medewerkers ervaren bij hun werkgever. Experts zijn het erover eens dat juist nu, in deze coronatijd daar vol op ingezet moet worden. Maar gebeurt dat ook? Onze nieuwste data, gemeten in juli 2020, laten iets anders zien.

Gedaalde beoordeling van opleidings- & ontwikkelingsmogelijkheden

In juli 2020 is door RenM|Matrix een benchmarkonderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers onder ruim 1.100 werkenden in uiteenlopende sectoren en leeftijdsgroepen uitgevoerd. Een van de belangrijke pijlers van betrokkenheid is de beoordeling van opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. We hebben de uitkomsten vergeleken met 2016.

Wat opvalt is dat medewerkers 4 van de 5 indicatoren in 2020 minder gunstig beoordelen dan in 2016. De beoordeling van het werk zelf als mogelijkheid om je verder te ontwikkelen scoort als enige amper lager dan in 2016. Vooral het maken van ontwikkelafspraken in de afgelopen 12 maanden met de direct leidinggevende is over de volle breedte sterk gedaald (-9%). Mogelijk hebben organisaties besloten om de ontwikkelgesprekken maar even uit te stellen? Verder zijn de beoordelingen gedaald van: opleidingsmogelijkheden, de groeimogelijkheden en de mate waarin de medewerker zelf zegt verantwoordelijkheid te nemen voor loopbaan en inzetbaarheid, iets wat veel werkgevers wel graag zien. Het lijkt erop te wijzen dat corona heeft geleid tot een pas op de plaats voor de mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Schril contract met expert-adviezen

Deze resultaten staan in schril contrast met wat experts op de arbeidsmarkt zien als oplossingsrichtingen uit de coronacrisis. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University, geeft in ‘Kansrijk uit de Coronacrisis’ (op de Etil research groep website van Arbeidsmarktinzicht.nl te lezen en te downloaden)  aan dat anticyclisch reageren belangrijk is. Nu dus investeren in opleiden, ontwikkelen en medewerkers de juiste (digitale) skills bijbrengen. Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen noemt Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en geeft aan dat er een cultuuromslag nodig is van zowel medewerkers als werkgevers, vooral in het MKB om LLO te omarmen als een vanzelfsprekendheid. In de praktijk lijkt de werkelijke situatie bij veel werkgevers tot nu toe weerbarstig. Hoe zit dat bij jouw organisatie? 

Oudere medewerkers zien minder mogelijkheden

Als we inzoomen op leeftijdsgroepen dan zien we bij de 50-plussers een sterke daling in de groeimogelijkheden die men ziet binnen de organisatie, daar oordeelt nog maar 33% positief over. Daarnaast daalt bij hen de beoordeling van de huidige opleidingsmogelijkheden en gevarieerd werk dat men zich blijft ontwikkelen aanzienlijk. Ook het aandeel dat aangeeft dat er met hen ontwikkelafspraken zijn gemaakt, is gedaald. Maar die daling is kleiner dan in de jongere leeftijdsgroepen. Al met al vraagt dit om een actiever seniorenbeleid wil men die veelal ervaren groep met veel ervaringskennis, enthousiast en van waarde laten blijven voor de organisatie.

Daling in ontwikkelafspraken bij jongere medewerkers

De daling bij het maken van ontwikkelafspraken doet zich het sterkst voor bij jongere medewerkers (tot 34 jaar). Bij hen daalde de score van 70% naar 57%. Dat is een veeg teken: zij zijn juist de toekomst van veel organisaties. Het niet maken van ontwikkelafspraken kan een negatief effect hebben op het perspectief dat de jongere medewerkers hebben. Als het in die groepen stokt met ontwikkelafspraken levert dat onvrede en mogelijk ongewenste uitstroom op. Misschien nu nog niet direct leidend tot uitstroom, maar zodra de economie maar iets aantrekt zijn ze weg.
De voorgaande voorbeelden bij de oudere medewerkers en de jongere medewerkers laten zien dat een van de pijlers van betrokkenheid, namelijk opleidings- en ontwikkelmogelijkheden eroderen. Op termijn zal dat de medewerkersbetrokkenheid gaan ondermijnen. Zover zouden we het in Nederland niet moeten laten komen. Hoe zit het bij jouw organisatie? Door dat goed in kaart te brengen heb je een basis om te kunnen bouwen aan verbetering.

Contact: Max Cramwinckel, RenM|Matrix
tel: +43 3508000, m.cramwinckel@renmmatrix.nl