Deskresearch

DeskresearchEen van de vragen die onderzoekers zich nog wel eens vergeten te stellen wanneer ze een bepaalde problematiek in kaart willen brengen, is of er niet al eerder onderzoek is gedaan dat daar licht op werpt. De reden daarvan is vaak dat deskresearch ofwel secundaire analyse op bestaand materiaal altijd met de handicap zit dat de cijfers nét niet passen op de vraag die gesteld wordt. Soms is de populatie niet congruent, soms ontbreken een aantal cruciale achtergrondkenmerken.

Toch is een grondige analyse van voorhanden materiaal, hetzij uit de koker van eerder onderzoek dat door de opdrachtgever is verricht, hetzij uit materiaal dat vrij toegankelijk is (CBS, brancherapporten, jaarverslagen etc.), een goede manier om een onderzoek te starten.

Daarnaast zijn er bepaalde problemen die beter van achter een bureau bestudeerd kunnen worden dan door doelgroeppersonen daarmee te belasten. Een bekend voorbeeld van deskresearch is de inhoudsanalyse. Niet zelden levert een zorgvuldige en systematische studie van schriftelijke of audio-visuele bronnen inzichten op die een welkome aanvulling vormen op de reacties van respondenten.

RenM|Matrix maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden van inhoudsanalyse. Onze onderzoekers maken daarbij o.a. gebruik van inzichten uit de semiotiek en de semantiek.